Dofinansowanie zakupu urządzeń wspomagających pracę pracowników fizycznych

Dofinansowanie zakupu urządzeń wspomagających pracę pracowników fizycznych

Bezpieczeństwo oraz ergonomia na stanowisku pracy to kwestie, o które powinien zadbać każdy pracodawca. Prowadzenie skutecznych działań z zakresu BHP jest teraz możliwe dzięki dofinansowaniom oferowanym przez ZUS.

Dofinansowanie na poprawę warunków BHP – co to takiego?

Dofinansowanie na poprawę warunków pracy to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, umożliwiająca pracodawcom zarządzającym firmami różnej wielkości otrzymanie środków finansowych na realizację projektu mającego na celu poprawę BHP, zmniejszenie zagrożeń wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także redukcję oddziaływań szkodliwych czynników na stanowisku pracy.
Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymać można na działania zawierające się w określonych regulaminowo obszarach technicznych. Są to:
1. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń oraz miejsc i stanowisk pracy.
2. Urządzenia z zakresu ochrony przed hałasem, drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetyczny.
3. Działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego oświetlenia miejsc i stanowisk pracy, a także zabezpieczenie pracowników przed promieniowaniem optycznym.
4. Działania mające na celu zabezpieczenie pracowników przed energią elektryczną oraz elektrycznością statyczną.
5. Urządzenia przeznaczone do oczyszczania, uzdatniania oraz wentylacji powietrza.
6. Wyposażenie, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokościach, w zagłębieniach oraz innych strefach.
7. Wyposażenie mające na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.
8. Wyposażenie, którego zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa pracy w warunkach narażenia na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne.
9. Środki ochrony indywidualnej (dofinansowanie w tym zakresie możliwe jest tylko w przypadku mikro oraz małych przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników).

Oprócz działań inwestycyjnych, ZUS dofinansowuje także tak zwane działania doradcze obejmujące rozpoznanie zagrożeń w miejscu pracy oraz przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego ze zidentyfikowanymi wcześniej zagrożeniami. W ramach działań doradczych pracodawca może również zlecić wykonanie pomiarów stężeń czynników biologicznych, chemicznych oraz pyłów, a także natężeń czynników fizycznych (hałasu, drgań, mikroklimatu, etc.) oraz czynników uciążliwych (na przykład nadmiernego obciążenia wysiłkiem fizycznym).

Jakie dofinansowanie i dla kogo?

Do konkursu o dofinansowanie poprawy warunków BHP przystąpić mogą pracodawcy spełniający łącznie pięć głównych warunków. Są to:
1. Brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
2. Brak zaległości podatkowych.
3. Nieznajdowanie się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
4. Nieubieganie się o dofinansowanie przed upływem trzech lat od momentu otrzymania wypłaty całości ostatniego dofinansowania.
5. Nieubieganie się o dofinansowanie przed upływem trzech lat od dnia ewentualnego zwrotu otrzymanego dofinansowania.

W zależności od wielkości przedsiębiorstw, pracodawcy ubiegać się mogą o dofinansowania w różnej wysokości. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w ramach działań inwestycyjnych dofinansowaniu z ZUS podlegają tylko i wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe.
1. Mikro przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa zatrudniające od 1-9 osób) mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 90% budżetu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1000 zł dla działań doradczych, 139 000 zł dla działań inwestycyjnych oraz 140 000 zł dla działań inwestycyjno-doradczych.
2. Małe przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa zatrudniające od 10-49 osób) mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80% budżetu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1000 zł dla działań doradczych, 209 000 zł dla działań inwestycyjnych oraz 210 000 zł dla działań inwestycyjno-doradczych.
3. Średnie przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa zatrudniające od 50-249 osób) mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 60% budżetu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1000 zł dla działań doradczych, 339 000 zł dla działań inwestycyjnych oraz 340 000 zł dla działań inwestycyjno-doradczych.
4. Duże przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa zatrudniające 250 osób i więcej) mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 20% budżetu projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1000 zł dla działań doradczych, 499 000 zł dla działań inwestycyjnych oraz 500 000 zł dla działań inwestycyjno-doradczych.

Poprawa BHP dla pracowników fizycznych

Zgodnie z wykazem zawartym w Katalogu działań inwestycyjnych i doradczych, wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń mających na celu ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników fizycznych zatrudnionych przy pracach wymagających przemieszczania ładunków, przedmiotów lub materiałów. Dofinansowanie wszystkich zaplanowanych przez wnioskodawcę działań inwestycyjnych w tym zakresie nie może przekroczyć 25 000 zł. Wśród dofinansowywanych urządzeń z tej grupy wymienić należy, między innymi:
– ręczne i elektryczne wózki paletowe umożliwiające bezpieczną i efektywną pracę niezależnie od podłoża czy rodzaju ładunku;
– stojaki do transportu elementów płaskich zapewniające bezpieczeństwo oraz wydajność pracy podczas transportu wielkogabarytowych komponentów płaskich;
– stojaki paletowe umożliwiające bezpieczny i wydajny transport małych produktów w obrębie przestrzeni produkcyjno-magazynowych;
– elektryczne wciągarki linowe o udźwigu maksymalnym do 450 kg pozwalające bezpiecznie operować stosunkowo niewielkimi ładunkami w obrębie hal produkcyjnych i magazynowych.

Pracodawcy mogą również skorzystać z dofinansowania w zakresie zakupu specjalistycznych stołów z regulowanym położeniem blatu oraz wyposażenia pozwalającego na ograniczenie obciążenia statycznego układu szkieletowego poprzez umożliwienie pracownikom pracy w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub stojącej z podparciem. Dofinansowanie wszystkich zaplanowanych przez wnioskodawcę działań inwestycyjnych w tym zakresie nie może przekroczyć 30 000 zł. Do urządzeń z tego zakresu zaliczyć możemy, między innymi:
– ergonomiczne stoły monterskie przeznaczone dla pracowników z branż elektrycznej, motoryzacyjnej, automatyki przemysłowej, etc.;
– stoły podnośne zapewniające wysoki komfort pracy podczas wykonywania działań wymagających zmiany wysokości położenia komponentów;
– krzesła, stołki, podpórki oraz maty robocze poprawiające bezpieczeństwo i ergonomię pracy na stanowiskach montażowych.

Niezwykle ważnym aspektem bezpieczeństwa pracy jest wydzielanie stref w magazynach i halach produkcyjnych. Pracodawca może więc wnioskować o dofinansowanie zakupu środków technicznych służących do zabezpieczania poszczególnych stref pracy. Dofinansowanie wszystkich zaplanowanych przez wnioskodawcę działań inwestycyjnych w tym zakresie nie może przekroczyć 20 000 zł. Do najważniejszych elementów z tej grupy zaliczamy
– bariery odbojowe pozwalające wydzielać poszczególne strefy w obrębie hal produkcyjnych i magazynowych, zapobiegając tym samym groźnym wypadkom przy pracy.

Źródła:
– Regulamin konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2020 r. (https://bip.zus.pl/documents/493361/2718830/Regulamin_konkursu.pdf/8da860fe-1fc5-2e48-dad6-21864b89d8fb )
– Katalog działań inwestycyjnych i doradczych (https://bip.zus.pl/documents/493361/2718830/Za%C5%82.+nr_4_Katalog_dzialan_inwestycyjnych_i_doradczych.pdf/6426d7c5-6b14-eb98-227b-41ec555569ff )
– Katalog przykładowych pytań i odpowiedzi na temat Konkursu na wybór projektów dotyczących dofinansowania działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (https://www.zus.pl/documents/10182/167570/katalog_przyk%C5%82adowych_pyta%C5%84_i_odpowiedzi_+2019.pdf/c1bcb7df-1bed-66e3-583d-46e395949d5f )